ZAKON O POREZU NA DOHODAK
ZAKON O POREZU NA DOHODAK

Izmjene koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2017. godine

Porezne stope i porezni razredi
- Dohodak od nesamostalnog rada (samo dva porezna razreda)

                    Mjesečna porezna osnovica                       Porezna stopa
                        
                        Do 17.500,00                                         24 %
                        Od 17.500,01                                         36%


- Umjesto stope od 25% primjenjuje se stopa os 24% za drugi dohodak, dohodak od imovinskog prava, dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava te dohodak od kapitala po osnovi dodjele i opcijske kupnje vlastitih dionica.

- Umjesto stope od 40% primjenjuje se stopa od 36% za dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja imovine i korištenja usluga od strane članova trgovačkih društva te drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa iznad najviše godišnje osnovice.

- Umjesto stope od 40% primjenjuje se stopa od 36% za drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena, pri čemu se obračunati porez dodatno uvećava za 50%.

-Za dohodak od osiguranja, od najamnine i zakupa, te za dohodak od kapitala po osnovi kamata, kapitalnih dobitaka, dividendi i udjela u dobiti, porezna stopa je ostala nepromijenjena te iznosi 12%.


Osobni odbitak

- Osnovni mjesečni odbitak uvećan je s HRK 2.600,00 na HRK 3.800,00

- Za umirovljenike i porezne obveznike koji imaju prebivalište, odnosno boravište na području jedinice lokalne samouprave I skupine i na području Grada Vukovara nije više propisan zaseban iznos osobnog odbitka, već se njihova porezna obveza umanjuje za 50%.

-Izmijenjeni su koeficijenti za izračun osobnog odbitka za uzdržavanje članova uže obitelji, djecu te za osobe s invaliditetom pri čemu osnovica za izračun osobnog odbitka iznosi HRK 2.500,00: 

                                                                                                 Koeficijent                                 Iznos (HRK)
Uzdržavani član - odrasla osoba                                                     0,7                                             1.750,00
1. dijete                                                                                      0,7                                             1.750,00
2. dijete                                                                                      1,0                                             2.500,00
3. dijete                                                                                      1,4                                             3.500,00
Invalidnost  100%                                                                        1,5                                             3.750,00

-Članovi uže obitelji i djeca smatraju se uzdržavanim osobama ako njihovi ukupni godišnji primici (oporezivi i neoporezivi primici) ne prelaze HRK 15.000,00 (umjesto dosadašnjih HRK 13.000,00)


Rokovi za obračun i plaćanje poreza na dohodak

- Predujam poreza na dohodak mora se platiti i ako plaća nije isplaćena na dan dospjelosti. U tom slučaju obveza plaćanja predujma poreza na dohodak dospijeva istodobno s obvezom uručenja obračuna plaće, sukladno odredbama Zakona o radu.

- Produženi su rokovi za obračun i uplatu poreza na dohodak za primitke u naravi i primitke iz inozemstva.

              - Za primitke u naravi do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec     
             - Za primitke iz inozemstva do 30. dana od dana isplate


Godišnji obračun poreza na dohodak

- Obvezu podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak imaju isključivo osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i pomorci

- Za dohodak od nesamostalnog rada i drugi dohodak, porezni obveznici ne podnose godišnju prijavu poreza na dohodak, već će Porezna uprava provesti godišnji obračun poreza na dohodak primjenom slijedećih stopa:

Godišnja porezna osnovica                                           Porezna stopa
    Do 210.000,00                                                                 24%
    Od 210.000,00                                                                 36%

Iznimno, neovisno o visini ukupnog dohotka u toj godini, ukoliko ukupan ostvareni drugi dohodak u godini ne prelazi HRK 12.500,00 isti će i u godišnjem obračunu ostao oporeziv po stopi od 24%

- Ukupni iznos dohotka od imovinskog prava, dohotka od otuđenja nekretnina i imovinskih prava, dohotka od najamnine i zakupa, dohotka od osiguranja i dohotka od kapitala ne ulaze niti u godišnju poreznu prijavu   niti u godišnji obračun poreza na dohodak, već se predujmovi poreza plaćeni tijekom godine smatraju konačnim porezom. Za primitke po navedenim osnovama ostvarene iz inozemstva Ministarstvo financija propisat će posebne godišnje izvješće o ostvarenom dohotku i uplaćenom porezu u inozemstvo, a za potrebe izbjegavanja dvostrukog oporezivanja. 

Oslobođenje od obveza plaćanja predujma poreza na dohodak na primitke iz inozemstva

- Prošireno je oslobađanje od obveza plaćanja predujma, odnosno konačne obveze, poreza na dohodak tijekom poreznog razdoblja na sav dohodak na koji se porez plaća u inozemstvu 

IZMJENA ZAKONA O DOPRINOSIMA

Nove obveze doprinosa

- Uvedena je obveza doprinosa za primitke po osnovi naknade za autorska i umjetnička djela te za primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak isplaćene umirovljeniku.

- Smanjuje se stopa za obračun doprinosa prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak
                                                                                               
                                                                                                Do 31.12.2016.                  Od 01.01.2017.
Doprinos za mirovinsko osiguranje I stup                                                20%                                   10%
Doprinos za mirovinsko osiguranje  I stup                                              15%                                    7.5%   
Doprinos za mirovinsko osiguranje II stup                                               5%                                     2,5%
Doprinos za zdravstveno osiguranje                                                       15%                                   7,5%

Acco Centar d.o.o.
Milovana Kovačevića 9, 10000 Zagreb
Mob: 091 786 9624
OIB: 39098715141
Bože Peričića 30, 22 000 Šibenik

Copyright 2016. Acco Centar d.o.o