Knjigovodstveni i računovodstveni poslovi
 
 
Vodimo poslovne knjige i izrađujemo propisane obračune i izvještaje za poduzeća i obrtnike sukladno zakonskim propisima i standardima financijskog izvještavanja. Naš je primarni zadatak knjiženje poslovnih događaja na temelju knjigovodstvenih isprava (ulazni i izlazni računi, kalkulacije, izvodi, plaće, kompenzacije, blagajnički dnevnici itd.).


Za poduzeća


– Izrađujemo računovodstvene politike i kontni plan prema prijedlozima i potrebama svakog klijenta.

– Vodimo financijsko knjigovodstvo: dnevnik i glavnu knjigu, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih 

   računa i knjige izlaznih računa.

– Vodimo materijalno i robno knjigovodstvo, devizno knjigovodstvo, obračun proizvodnje, knjigu putnih 

   naloga, obračun amortizacije osnovnih sredstava i ostale usluge ovisno o potrebama naših klijenata.

– Vodimo analitičku evidenciju saldakonti kupaca i saldakonti dobavljača.

– Izrađujemo kalkulacije i primke.

– Izrađujemo cjelovite obračune plaća radnika s propisanim doprinosima i porezima, uz sastavljanje 

   propisanih izvještaja.

– Obračunavamo porez na dodanu vrijednost.

– Izrađujemo tromjesečni i godišnji obračun (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tijekovi, bilješke uz 

   izvještaje).

– Sastavljamo temeljne financijske izvještaje: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku 

   i bilješke uz financijska izvješća.

– Izrađujemo statističke izvještaje (tromjesečne, godišnje).

– Izrađujemo propisane izvještaje ( R-Sm, SPL, TMP, ID I IP-obrasci).

– Sastavljamo prijavu poreza na dodanu vrijednost.

– Sastavljamo prijavu poreza na dobit s prilozima za utvrđivanje poreza na dobit.

– Ispisujemo naloge za plaćanje poreza, doprinosa i neto plaće.              

 


Za obrtnike


– Vodimo knjigu primitaka i izdataka i knjigu prometa.

– Vodimo pomoćne poslovne knjige i porezne evidencije (knjiga blagajne, knjiga URA i IRA, materijalno 

   i robno knjigovodstvo, obračun amortizacije i ostale obračune koje propisuje zakon).

– Vodimo popis dugotrajne imovine i evidenciju o tražbinama i obvezama.

– Obračunavamo plaće i troškove vezane uz prijevoz, terenski dodatak, dnevnice.

– Pripremamo i izrađujemo godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak.

– Obračunavamo autorske ugovore, ugovore o djelu za vanjske suradnike i vodimo evidencije vezane 

   uz obradu primanja.

– Ispisujemo naloge za plaćanje poreza i doprinosa, neto plaća, izrađujemo i vodimo propisane 

   izvještaje i evidencije u vezi s plaćama.

– Vršimo i ostale usluge i obračune ovisno o potrebama naših klijenata.

 
Acco Centar d.o.o.
Milovana Kovačevića 9, 10000 Zagreb
Mob: 091 786 9624
OIB: 39098715141
Bože Peričića 30, 22 000 Šibenik

Copyright 2016. Acco Centar d.o.o